Kennisbank: Microsoft Office
Speciale tekens via het toetsenbord
Geplaatst door Arie Anker Aan 18 August 2008 12:16 PM

0008=<backspac>
0009 = <tab>
0010 = <down>
0013 = <down>
0022 = <paste >
0032 = <space>
0033 = !
0034 = "
0035 = #
0036 = $
0037 = %
0038 = &
0039 = '
0040 = (
0041 = )
0042 = *
0043 = +
0044 = ,
0045 = -
0046 = .
0047 = /
0048 = 0
0049 = 1
0050 = 2
0051 = 3
0052 = 4
0053 = 5
0054 = 6
0055 = 7
0056 = 8
0057 = 9
0058 = :
0059 = ;
0060 = <
0061 = =
0062 = >
0063 = ?
0064 = @
0065 = A
0066 = B
0067 = C
0068 = D
0069 = E
0070 = F
0071 = G
0072 = H
0073 = I
0074 = J
0075 = K
0076 = L
0077 = M
0078 = N
0079 = O
0080 = P
0081 = Q
0082 = R
0083 = S
0084 = T
0085 = U
0086 = V
0087 = W
0088 = X
0089 = Y
0090 = Z
0091 = [
0092 = \
0093 = ]
0094 = ^
0095 = _
0096 = `
0097 = a
0098 = b
0099 = c
0100 = d
0101 = e
0102 = f
0103 = g
0104 = h
0105 = i
0106 = j
0107 = k
0108 = l
0109 = m
0110 = n
0111 = o
0112 = p
0113 = q
0114 = r
0115 = s
0116 = t
0117 = u
0118 = v
0119 = w
0120 = x
0121 = y
0122 = z
0123 = {
0124 = |
0125 = }
0126 = ~
0127 = 
0128 = €
0129 = 
0130 = ‚
0131 = Æ’
0132 = „
0133 = …
0134 = †
0135 = ‡
0136 = ˆ
0137 = ‰
0138 = Å 
0139 = ‹
0140 = Å’
0141 = 
0142 = Ž
0143 = 
0144 = 
0145 = ‘
0146 = ’
0147 = "
0148 = "
0149 = •
0150 = –
0151 = —
0152 = ˜
0153 = â„¢
0154 = Å¡
0155 = ›
0156 = Å“
0157 = 
0158 = ž
0159 = Ÿ
0160 = <space>
0161 = ¡
0162 = ¢
0163 = £
0164 = ¤
0165 = ¥
0166 = ¦
0167 = §
0168 = ¨
0169 = ©
0170 = ª
0171 = «
0172 = ¬
0173 = ­
0174 = ®
0175 = ¯
0176 = °
0177 = ±
0178 = ²
0179 = ³
0180 = ´
0181 = µ
0182 = ¶
0183 = ·
0184 = ¸
0185 = ¹
0186 = º
0187 = »
0188 = ¼
0189 = ½
0190 = ¾
0191 = ¿
0192 = À
0193 = Á
0194 = Â
0195 = Ã
0196 = Ä
0197 = Ã…
0198 = Æ
0199 = Ç
0200 = È
0201 = É
0202 = Ê
0203 = Ë
0204 = Ì
0205 = Í
0206 = ÃŽ
0207 = Ï
0208 = Ð
0209 = Ñ
0210 = Ã’
0211 = Ó
0212 = Ô
0213 = Õ
0214 = Ö
0215 = ×
0216 = Ø
0217 = Ù
0218 = Ú
0219 = Û
0220 = Ü
0221 = Ý
0222 = Þ
0223 = ß
0224 = à
0225 = á
0226 = â
0227 = ã
0228 = ä
0229 = å
0230 = æ
0231 = ç
0232 = è
0233 = é
0234 = ê
0235 = ë
0236 = ì
0237 = í
0238 = î
0239 = ï
0240 = ð
0241 = ñ
0242 = ò
0243 = ó
0244 = ô
0245 = õ
0246 = ö
0247 = ÷
0248 = ø
0249 = ù
0250 = ú
0251 = û
0252 = ü
0253 = ý
0254 = þ
0255 = ÿ

(583 stem(men))
Dit artikel heeft mijn vraag opgelost
Dit artikel lost mijn vraag niet op.

Commentaar (1)
Carol W.
05 April 2010 04:36 PM
Bij intoetsen van deze cijfers moet je wel eerst de Alt-toets indrukken en ingedrukt houden. Loslaten na intoetsen van de cijfers en dán verschijnt het gewenste teken pas/ineens.

Carol W.
Klanten portaal by New Image ICT BV case